Levéltári tétel
Azonosítási adatok
EAD azonosítóHU_MNL_OL_K27_19170727 1917.07.27.
OrszágkódHU
IntézménykódHU-MNL
EAD megnevezésMinisztertanácsi jegyzőkönyvek - 1917.07.27.-i ülés
KiadóMagyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
Hozzáférési korlátozásokopen
Megnevezés1917.07.27.
Levéltári jelzet HU_MNL_OL_K27_19170727 1917.07.27.
Azonosító19170727
Időkör kezdete 1917.07.27
Időkör vége 1917.07.27
Készítési idő 1917.07.27
ŐrzőMagyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
Tartalmi adatok
Ülés:

Ülés tárgya: 1917.07.27.

Dátum tól: 1917.07.27

Dátum ig: 1917.07.27


Napirend tárgya: (19. ülés) 1. Javaslat miniszteri tanácsosi cím és jelleg adományozására dr. Barabási Kun József és Balogh Ferenc miniszteri osztálytanácsos részére, továbbá dr. bárciházi Bárczy István miniszteri osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri titkár és Petneházy László miniszteri titkár miniszteri osztálytanácsosi kinevezésére (ME)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 2. Javaslat Tolnay Lajos ügyvéd Csík vármegye, gr. Somssich Tihamár földbirtokos, országgyűlési képviselő Hont vármegye valamint Selmecbánya és Bélabánya szabad királyi város, Koós Béla járási főszolgabíró Sáros vármegye, dr. Nagy Ferenc polgármester Miskolc törvényhatósági joggal felruházott város főispánjává leendő kinevezésére, illetőleg a Farkas Albertre és Koós Bélára tett korábbi előterjesztés visszavonására (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 3. Javaslat br. Bánffy Kázmér Alsó-Fehér megyei főispánnak a Mara László lemondása által megüresedett Hunyad vármegye főispáni teendőivel való ideiglenes megbízására (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 4. Javaslat a II. osztályú Polgári Hadi Érdemkereszt adományozására Jalsovszky Sándor és dr. Kovács Gyula miniszteri tanácsos, valamint dr. Pekáry Ferenc miniszteri tanácsosi címmel felruházott miniszteri osztálytanácsos részére nyugdíjazásuk alkalmából (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 5. Javaslat dr. Bartók Géza, Adorján Antal, dr. Kampis János és Tersztyánszky Kálmán miniszteri tanácsosi címmel felruházott miniszteri osztálytanácsos, valamint dr. Jekel Péter és dr. Klinovszky Lénárt miniszteri osztálytanácsos miniszteri tanácsosi, dr. Blaha Sándor, dr. Frits Kálmán és Babits Árkád miniszteri titkár miniszteri osztálytanácsosi kinevezésére, valamint a miniszteri tanácsosi cím adományozására dr. Gáspár Arthur, Vadnai Viktor és dr. Viczián István miniszteri osztálytanácsos részére (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 6. Javaslat Németh Imre, Véghső László, Vertán Péter, Kathonay Domokos, Malcsovich László és dr. Burchard-Bélaváry Rezső miniszteri osztálytanácsos címmel felruházott miniszteri titkár, továbbá dr. Reiszig Ede, Diószeghy János, dr. Áldássy József, dr. Karsai Sándor, dr. Török István és Temple Rezső miniszteri titkár miniszteri osztálytanácsossá leendő kinevezésére, valamint miniszteri osztálytanácsosi cím adományozására dr. Vecsey József, Répászky Béla, dr. Szabó Oreszt, Sándor Ákos és dr. Szecsey József miniszteri titkár részére (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 7. Javaslat a miniszteri titkári cím és jelleg adományozására dr. Csatáry Béla, Neppel Gyula, dr. Antal Iván, és dr. Szentgyörgyi Károly miniszteri segédtitkár részére, a miniszteri segédtitkári cím és jelleg adományozására dr. Boór Aladár, ifj. Csupor István, dr. Egressy Árpád és dr. Gaál Jenő miniszteri fogalmazó részére, valamint a miniszteri fogalmazói cím és jelleg adományozására Szent-Királlyi Andor, dr. Péscha Sándor, dr. Móczár Dezső és de. Kund Elemér miniszteri segédfogalmazó részére (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 8. Javaslat Farkass Kálmán miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri osztálytanácsos miniszteri tanácsosi kinevezésére (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 9. Javaslat a miniszteri tanácsosi cím adományozására Jendrassik Alfréd miniszteri osztálytanácsos, a műszaki tanácsosi cím adományozására Kléger Sándor kir. főmérnök, a kir. főmérnöki cím adományozására Sárkány Miklós kir. mérnök, végül a kir. mérnöki cím adományozására Rádi István kir. segédmérnök részére (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 10. Javaslat dr. Csánky Dezső miniszteri tanácsosi címmel felruházott országos főlevéltárnok és Tagányi Károly miniszteri osztálytanácsosi címmel felruházott országos levéltárnok nyugalomba helyezésére, és dr. Komáromy András országos levéltárnok országos főlevéltárnoki kinevezésére (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 11. Javaslat a főszámtanácsosi cím és jelleg adományozására Bajza Géza számtanácsos részére, továbbá irodatiszti cím és jelleg adományozására Kiss Szilárd, Tarsoly Ferenc, Neumann Simon, ifj Zajzon Gyula és Legény Jenő irodasegédtiszt részére (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 12. Javaslat kegydíj engedélyezésére néhai Pfisterer Miklós székesfővárosi m. kir. államrendőrségi hivatali segédtiszt özvegye részére (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 13. Segélyek, hitelek és építési kölcsön folyósítása - az Erdélyrészi Visszatelepítő Bizottság javaslatai szerint - a hadikárokat szenvedett erdélyi lakosság részére, valamint a román betörés által elpusztult erdélyi falvak újjáépítése céljából (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 14. Előirányzat nélküli kiadás a Vas- és Fémmunkás Szövetség részére (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 15. Javaslat nemesség és a nagyszombati előnév adományozására Zdrazilek József nyugállományú őrnagy részére (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 16. Javaslat a segesvári előnév adományozására Segesváry Ferenc Ödön nyugalmazott m. kir. huszárhadnagy részére (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 17. Javaslat nemesség és az újpanádi elővév adományozására dr. Leitner Ernő aradi m. kir. állami gyermekmenhelyi igazgató-főorvos részére (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 18. Javaslat a m. kir. udvari tanácsosi cím adományozására dr. Hermann Béla budapesti orvos részére (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 19. Az Operaház és Nemzeti Színház alkalmazottai segélyének elszámolása (VKM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 20. Javaslat gr. Majláth Gusztáv erdélyi püspök meghívásának kieszközlésére az elhunyt br. Hornig veszprémi püspök bíbornoki testületben megüresedett helyére (VKM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 21. Javaslat Tóth József szegedi állami felsőkereskedelmi iskolai igazgató VI. fizetési osztályba leendő kinevezésére (a Knyaskó Lajos nagybecskereki állami felsőkereskedelmi iskolai igazgató halálával megüresedett helyre) (VKM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 22. Javaslat a II. osztályú Polgári Hadi Érdemkereszt adományozására Huberné Benke Irma bodolai (Háromszék vármegye) állami népiskolai tanítóné részére (VKM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 23. Katonai intézkedések szabályozása a hadiüzemekben (KM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 24. A gumianyagok forgalmazásának korlátozására alakuló Gumibizottságról kiadott rendelet utólagos bejelentése (KM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 25. Az Országos Szénbizottság alakításáról kiadott 72/1917. ME számú rendelet módosításáról szóló rendelettervezet bemutatása (KM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 26. A kenderáruk bejelentéséről kiadott t rendelet módosításáról szóló 2393/1917. ME számú rendelet utólagos bejelentése (KM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 27. Javaslat a miskolc-diósgyőri helyiérdekű vasút tényleges építési és üzletberendezési tőkéjének felemelésére (KM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 28. Javaslat Berczik István számvevőségi igazgatói címmel és jelleggel felruházott miniszteri főszámtanácsos számvevőségi igazgatóvá leendő kinevezésére, valamint a miniszteri számtanácsosi cím és jelleg adományozására Mike Zoltán és Khun Adolf miniszteri számvizsgálók részére (KM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 29. Javaslat Jendrassik Kornél VII. fizetési osztályú szabadalmi bíró VI. fizetési osztályba leendő kinevezésére, valamint Przyborski Ottó szabadalmi albíró VII. fizetési osztályú szabadalmi bírói kinevezésére (KM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 30. Javaslat a II. osztályú Polgári Hadi Érdemkereszt adományozására algyői Kotányi Zsigmond udvari tanácsos, államvasúti igazgató részére, nemesség adományozására Papp János udvari tanácsos, államvasúti vontatási igazgató részére, valamint a m. kir. udvari tanácsosi cím adományozására nagydobai és marosdécsei Décsey Lajos budapest-belpesti üzletvezetőségi főnök, Horánszky Gyula államvasúti forgalmi igazgatóhelyettes és bacsinai Bacsinszky Vladimir, a MÁV zágrábi üzletvezetőségének főnöke részére (KM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 31. Javaslat a brassó-háromszéki vasút alkalmazottainak kitüntetésére - a II. osztályú Polgári Hadi Érdemkereszt adományozására dr. Iharos István felügyelő részére, a III. osztályú Polgári Hadi Érdemkereszt adományozására Scholcz Károly üzletvezető-főmérnök és Andrássy Árpád ellenőr részére, továbbá a IV. osztályú Polgári Hadi Érdemkereszt adományozására Bauman János fűtőházvezető, Garay Ernő kalauz és Pokorny Henrik mozdonyvezető részére (KM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 32. [folyt.] Javaslat a IV. osztályú Polgári Hadi Érdemkereszt adományozására a Magyar Államvasutak alábbi alkalmazottai részére - Máthé János távírdai munkavezető; Dudás József szertári munkás; Zachari János és Muzslai Lajos tolatásvezető; Huber Pál ács; Kovács József napibéres szivattyúkezelő; Tóth József és Bizik István raktári munkás; Bencze János fűtőházi munkás; Iván József kocsitoló munkás; Molnár József I., Köllő Imre, Demeter Vencel, Balázs András és Botos Lajos fűtőházi munkás (KM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 33. A gyorsított bűnvádi eljárás rendes szabályainak alkalmazásáról szóló 5488/1914. ME számú, 5735/1914. ME számú, 6082/1914. ME számú, az 1915:XIX. tc. alapján kiadott 2060/1915. ME számú, a 12002/1914. IM számú, a 9550/1915 IM számú, és a a 18700/1915. IM számú rendelet módosításáról szóló rendelettervezet bemutatása (IM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 34. A harctéren elesett katonák házasságon kívül született gyermekeinek törvényesítéséről szóló rendelettervezet (IM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 35. Javaslat az I. osztályú Polgári Hadi Érdemkereszt adományozására Günther Antal belső titkos tanácsos, a Kúria elnöke, dr. Tőry Gusztáv belső titkos tanácsos, igazságügyi államtitkár, Bellyei Rickl Gyula államtitkári címmel felruházott miniszteri tanácsos, dr. Juhász Andor budapesti és Sólyom Andor temesvári ítélőtáblai elnök részére; a II. osztályú Polgári Hadi Érdemkereszt adományozására dr. Térfy Gyula, Dusóczky Károly, dr. Kun Béla, dr. Szászy Béla és dr. Táborszky István igazságügyi tanácsos, dr. Tőry József, dr. Nemes Lajos, dr. Bartha Richárd és Schiffler Antal miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri osztálytanácsos, dr. Renárd Emil és dr. Berinkey Dénes miniszteri osztálytanácsos, dr. Rötzer Ferenc, dr. Magassy Dénes és dr. Tomcsányi Vilmos Pál miniszteri osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri titkár, dr. Horváth Dániel, dr. Asztalos Jenő és dr. Ghyczy Dénes miniszteri titkár, dr. Danilovics Pál és dr. Agárdy Jenő miniszteri segédtitkár, dr. Megyery István koronaügyész-helyettes, dr. Marschalkó János ítélőtáblai bírói címmel és jelleggel felruházott budapesti törvényszéki bíró, dr. Puky Gyula kassai, dr. Börcsök Andor, dr. Láday István, dr. Kluzsinszky Károly és dr. Lengyel Aurél budapesti ítélőtáblai bíró, Strassenreiter Ignác budapesti törvényszéki bíró, Vojtkó Miksa budapesti központi királyi járásbíró, dr. Koós Emil budapesti törvényszéki bíró, dr. Scholtz Emil budapesti és dr. Balás P. Elemér nagykikindai ügyész, dr. Zádor E. Béla, dr. Ágoston Sándor és dr. Lutilszky Jenő budapesti törvényszéki bíró, dr. Molnár Gyula ipolysági törvényszéki bíró, dr. Bartha József újpesti járásbíró, Czárán István budapesti, Sási László kolozsvári, és Bodó Sándor marosvásárhelyi főügyész, br. Rudnyánszky Béla kúriai bírói címmel és jelleggel felruházott kolozsvári és Kendefi Domokos kúriai bírói címmel és jelleggel felruházott besztercei törvényszéki elnök, dr. Vályi Sándor kúriai bírói címmel és jelleggel felruházott budapesti törvényszéki másodelnök, Petrovits Lajos máramarosszigeti törvényszéki elnök, dr. Mendelényi László kúriai elnöki tanácsos, dr. Polgár Viktor budapesti főügyész-helyettes, dr. Timkó Zoltán főügyész-helyettesi címmel és jelleggel felruházott budapesti ügyész, dr. Aczél Imre, dr. Szilassy Pál, Szolnok Jenő, dr. Váry Albert és dr. Táby Mihály budapesti, valamint Knörr Ferenc brassói, dr. Kiss Dénes dévai, Wellmann Samu csíkszeredai. Salamon Ottó nyíregyházi és Kiszely János zombori kir. ügyész , valamint dr. Ráth-Végh István pestvidéki törvényszéki bíró részére; a III. osztályú Polgári Hadi Érdemkereszt adományozására dr. Szunyogh Gábor, dr. Rassay Gyula és dr. Szent-Istvány Béla miniszteri fogalmazó, dr. Rosnyay Dávid, dr. Farnos Dezső, dr. Sziller Péter és dr. Gönye Győző, az Igazságügyminisztériumban alkalmazott bírósági jegyzők, Hein Menyhért segédhivatali főigazgatói címmel felruházott segédhivatali igazgató, Kalocsay Rudolf segédhivatali igazgató, Varga Lajosné és Rosta Elvira gépírónő, Tóth Mariska, Vörösházy Pál és Nemes István irodatiszt, Farkas György irodasegédtiszt és Tóth Erzsébet fizetéstelen gépírónő részére; a IV. osztályú Polgári Hadi Érdemkereszt adományozására Moharos Lajos, Vörösházy József és Mocsay Sándor ajtónálló, Vanyi István és László Sándor, az Igazságügyminisztériumhoz berendelt főfegyőrök, Hennel József minisztériumi kőnyomdász, Rajnai Vilmos és Bodó Gergely hivatalszolga, valamint Nyitrai Sámuel napibéres szolga részére (IM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 36. Kamatmentes előleg engedélyezése az Állami Számvevőszék beszerzési csoportja részére (PM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 37 Állami kezesség vállalása hollandi dohány vásárlására felvett kölcsönre; svéd és dán valutakölcsön felvétele hadifogoly-gondozás céljaira; valamint kölcsön felvétele a megszállott orosz-lengyelországi területek termésének betakarítására (PM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 38. Részvénytársaság alapítása a romániai ásványolaj-területek kihasználására a Magyar Általános Hitelbankkal és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankkal (PM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 39. A közszolgálati alkalmazottak újabb beszerzési előlege (PM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 40. Támogatás folyósítása a Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézete, a Budapesti Újságírók Egyesületének háborús segélyalapja, az Újságkiadó Tisztviselők Egyesületének özvegy és árva alapja, a Vidéki Hírlapírók Országos Szövetsége, valamint az Otthon Írók és Hírlapírók Köre Rákosi Jenő jubiláris alapja részére (PM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 41. Javaslat a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására dr. Ballocsanski Zsiga kir. építészeti tanácsos részére nyugalomba vonulása alkalmából (HSzDM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 42. Az igazságügyi tisztviselők személyi viszonyaira, hivatali kötelességeire és fegyelmi felelősségére vonatkozó 1890. december 10-én kelt törvény módosításáról szóló horvát-szlavón autonóm törvényjavaslat szentesítésre történő felterjesztése (HSzDM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 43. Előirányzat nélküli kiadás engedélyezése az ungvári m. kir. főerdőhivatal menekülési költségeire (FM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 44. Javaslat a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására Jankovich Lőrinc m. kir. jószágigazgató, valamint a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására Leitényi György jószágfelügyelői címmel és jelleggel felruházott I. osztályú m. kir. gazdasági intéző és Fáber János II. osztályú m. kir. gazdasági intéző részére (FM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 45. Az erdészeti műszaki díjnoki szolgálati idő nyugdíjba leendő beszámítása (FM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 46. Javaslat Schweitzer Károly és dr. Harnatay-Simon Dezső miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri osztálytanácsos miniszteri tanácsosi, Clair Ignác és dr. Szuper Zoltán miniszteri osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri titkár miniszteri osztálytanácsosi kinevezésére (HM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 47. Javaslat nemesség és a kispolányi előnév adományozására Permeczky Jenő cs. és kir. altábornagy részére (HM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 48. Javaslat nemesség és a lutowiskai előnév adományozására Cech Vilmos m. kir. honvéd ezredes részére (HM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (19. ülés) 49. Javaslat nemesség és a gyirmóti előnév adományozására Lengerer János m. kir. honvéd ezredes, dr. Lengerer István és Lengerer Géza részére (HM)

Nyilvános: I