Adatvédelem

ADATVÉDELEM

 

Az MNL/BFL az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során az MNL/BFL a Felhasználó természetes személyazonosító adatainak, lakcímének (a továbbiakban: adat) birtokába jut.

Az MNL/BFL a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti a Felhasználó azonosításához szükséges adatait, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára vonatkozó információkat.

Az MNL/BFL az adatokat adatkezelési céljuk megszűnése vagy az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott határidejének lejárta esetén, illetve a Felhasználó kérésére törli.

A Felhasználó regisztrációjának törlésekor, a rögzített és tárolt adatok azonnal törlésre kerülnek. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok.

Az MNL/BFL a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai intézkedéseket, védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatokat az MNL/BFL csak az érintett hozzájárulása vagy jogszabály rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Az MNL/BFL az adatokat azonosítás, kapcsolattartás, szolgáltatásnyújtás céljából használja fel.

A Felhasználónak jogában áll, hogy adatait módosítsa, a tévesen szereplő és általa nem javítható adatok helyesbítését az MNL/BFL-től kérje. Tájékoztatást kérhet továbbá adatai kezeléséről.

Az MNL/BFL a tudomására jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint kezeli.

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az MNL-hez/BFL-hez, amely közintézmény minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

 

Budapest, 2013. augusztus 9.